page top

RESULTS/合格実績

クレデュでは、入塾時の成績は不問であり、また特待生制度などもありません。どのような成績からでも、生徒一人ひとりが最大限満足し、志望校に合格できることを重要視しています。その結果として、大学受験、高校受験とも、以下のような結果を出していることを誇りに思っています。 今後も、継続的に結果を出すことに対して情熱的に取り組みます。

合格実績(3教室合計)

2024年

国公立大学
大学名 学部名 合格人数 出身校
神戸大学 国際人間科学部 1名 稲園
大阪公立大学 商学部 1名 稲園
奈良教育大学 教育学部 1名 稲園
島根大学 総合理工学部 1名 伊丹北
徳島大学 薬学部 1名 稲園
高知大学 農林海洋科学部 1名 尼崎北
京都工芸繊維大学 工芸科学部 1名 稲園
私立大学
大学名 学部名 合格人数 出身校
同志社大学 神学部 1名 市伊丹
文化情報学部 1名 稲園
グローバル地域文化学部 2名 稲園
関西学院大学 経済学部 4名 尼崎北,市伊丹,稲園
社会学部 2名 稲園
人間福祉学部 1名 尼崎北
法学部 2名 稲園
商学部 8名 尼崎北,県伊丹
文学部 5名 尼崎北,市伊丹
生命環境学部 2名 稲園
工学部 1名 稲園
総合政策学部 1名 県伊丹
立命館大学 文学部 3名 稲園
スポーツ健康科学部 2名 稲園
理工学部 5名 稲園
関西大学 社会学部 1名 尼崎北
文学部 1名 稲園
化学生命工学部 5名 稲園
明治大学 法学部 1名 尼崎北
法政大学 社会学部 1名 清風
同志社女子大学 生活科学部 6名 稲園
近畿大学 総合社会学部 3名 稲園
薬学部 3名 稲園
情報学部 1名 県伊丹
理工学部 1名 稲園
甲南大学 文学部 2名 尼崎北,稲園
龍谷大学 経済学部 1名 明星
文学部 1名 市伊丹
先端理工学部 1名 市尼崎
武庫川女子大学 薬学部 1名 武庫女
看護学部 1名 尼崎北
公立高校
高校名 合格人数 出身校
市立西宮高校 1名 一般
稲園高校 1名 一般
西宮東高校 1名 一般
尼崎北高校 1名 推薦
伊丹北高校 1名 一般
伊丹西高校 1名 一般

2023年

国公立大学
大学名 学部名 合格人数 出身校
神戸大学 法学部 1名 市西宮
神戸市外国語大学 外国語学部 1名 小田
徳島大学 理工学部 1名 尼崎北
鳥取大学 工学部 1名 県伊丹
私立大学
大学名 学部名 合格人数 出身校
同志社大学 政策学部 1名 尼崎北
経済学部 1名 尼崎北
文学部 2名 国際
グローバル・コミュニケーション学部 1名 国際
商学部 1名 尼崎北
社会学部 3名 尼崎北,県伊丹,国際
関西学院大学 社会学部 2名 小田,県伊丹
経済学部 1名 尼崎北
法学部 4名 市西宮,関大
文学部 10名 尼崎北,市伊丹,稲園,県伊丹,国際
人間福祉学部 5名 尼崎北,稲園,県伊丹
総合政策学部 3名 稲園,県伊丹
教育学部 2名 市伊丹,関大
理学部 4名 稲園
工学部 2名 稲園
立命館大学 産業社会学部 1名 尼崎北
法学部 1名 市西宮
総合心理学部 2名 県伊丹
生命科学部 1名 西宮東
関西大学 法学部 5名 市西宮,県伊丹
総合情報学部 5名 市伊丹,関大第一
システム理工学部 1名 稲園
同志社女子大学 現代社会学部 9名 尼崎北,県尼崎,県伊丹
表象文化学部 1名 県伊丹
学芸学部 2名 稲園
近畿大学 経営学部 10名 尼崎北,槻木,武庫総
経済学部 8名 市伊丹,武庫総
法学部 1名 市西宮
理工学部 1名 稲園
龍谷大学 文学部 1名 県尼崎
京都産業大学 現代社会学部 1名 尼崎北
武庫川女子大学 社会情報学部 1名 武庫女
経営学部 1名 槻の木
大阪工業大学 工学部 1名 尼崎北

2022年

国公立大学
大学名 学部名 合格人数 出身校
大阪大学 外国語学部 2名 尼崎北,報徳
神戸大学 法学部 1名 明星
文学部 1名 稲園
大阪公立大学 経済学部 1名 尼崎北
大阪教育大学 教育学部 1名 稲園
三重大学 工学部 1名 尼崎北
九州工業大学 工学部 1名 尼崎北
京都府立大学 生命環境科学部 1名 稲園
兵庫県立大学 社会情報科学部 1名 県伊丹
北見工業大学 工学部 1名 尼崎北
防衛大学 人文・社会科学専攻 1名 報徳
兵庫教育大学 学校教育学部 1名 県伊丹
私立大学
大学名 学部名 合格人数 出身校
同志社大学 グローバル・コミュニケーション学部 3名 尼崎北
法学部 2名 明星,同志社女
文学部 1名 稲園
商学部 3名 尼崎北,明星
経済学部 3名 尼崎北,報徳
社会学部 1名 尼崎北
政策学部 2名 報徳,同志社女
文化情報学部 1名 尼崎北
関西学院大学 社会学部 1名 県伊丹
商学部 1名 尼崎北
経済学部 4名 尼崎北,報徳
法学部 6名 稲園,明星
文学部 7名 尼崎北,市伊丹,稲園,県伊丹
建築学部 3名 稲園
生命環境学部 3名 稲園
人間福祉学部 8名 尼崎北,市伊丹,稲園,国際,県伊丹
教育学部 1名 尼崎北
総合政策学部 15名 尼崎北,市伊丹,稲園,県伊丹,報徳
立命館大学 法学部 1名 明星
文学部 1名 稲園
経済学部 1名 報徳
理工学部 4名 尼崎北
スポーツ健康科学部 6名 稲園
関西大学 商学部 1名 稲園
経済学部 6名 尼崎北,武庫総
化学生命工学部 1名 県伊丹
総合情報学部 2名 尼崎北,県伊丹
社会安全学部 1名 尼崎北
京都薬科大学 薬学部 1名 稲園
大阪医科薬科大学 薬学部 1名 稲園
神戸薬科大学 薬学部 1名 稲園
同志社女子大学 現代社会学部 5名 市伊丹,稲園,県伊丹
表象文化学部 4名 尼崎北,市伊丹
近畿大学 経営学部 1名 県伊丹
情報学部 1名 県伊丹
理工学部 2名 県伊丹
建築学部 1名 稲園
農学部 2名 稲園
経済学部 2名 尼崎北
甲南大学 文学部 1名 市尼崎
経営学部 3名 伊丹西,県伊丹
マネジメント総合学部 1名 市尼崎
理工学部 1名 稲園
龍谷大学 政策学部 1名 市尼崎
文学部 7名 尼崎北,伊丹西,市尼崎,市伊丹
法学部 2名 稲園,市伊丹
先端理工学部 1名 尼崎北
京都産業大学 経営学部 1名 県伊丹
理学部 1名 県伊丹
武庫川女子大学 文学部 1名 伊丹西
経営学部 1名 伊丹西
教育学部 1名 尼崎北
食物栄養学部 2名 稲園,武庫女
大阪工業大学 情報学部 1名 尼崎北
工学部 1名 伊丹北
関西外国語大学 外国語学部 1名 尼崎小田
佛教大学 教育学部 1名 市尼崎

2021年

国公立大学
大学名 学部名 合格人数 出身校
大阪大学 基礎工学部 1名 西宮東
大阪市立大学 商学部 1名 稲園
岡山大学 歯学部 1名 稲園
大阪教育大学 教育学部 2名 市西宮,県西宮
福井大学 工学部 1名 尼崎北
香川大学 創造工学部 1名 武庫総
鳥取環境大学 環境学部 1名 報徳
私立大学
大学名 学部名 合格人数 出身校
同志社大学 生命医科学部 1名 西宮東
関西学院大学 国際学部 1名 国際
文学部 3名 稲園,県伊丹,国際
社会学部 4名 稲園,西宮東
商学部 5名 稲園,県伊丹,西宮東
経済学部 1名 県伊丹
法学部 2名 県伊丹,西宮東
総合政策学部 3名 尼崎北,稲園
人間福祉学部 1名 西宮東
立命館大学 薬学部 2名 稲園
理工学部 1名 西宮東
産業社会学部 3名 稲園,武庫総,西宮東
経営学部 1名 稲園
スポーツ健康科学部 3名 県伊丹
関西大学 政策創造学部 2名 稲園,武庫総
文学部 1名 稲園
システム理工学部 1名 尼崎北
総合情報学部 1名 市伊丹
京都薬科大学 薬学部 1名 稲園
神戸薬科大学 薬学部 1名 稲園
京都女子大学 現代社会学部 1名 尼崎北
文学部 2名 稲園,市伊丹
同志社女子大学 表象文化学部 2名 稲園
近畿大学 総合社会学部 4名 西宮東
経営学部 3名 尼崎北、市伊丹
法学部 1名 市伊丹
理工学部 1名 市伊丹
甲南大学 法学部 2名 伊丹西
経営学部 1名 尼崎北
龍谷大学 経済学部 1名 市尼崎
政策学部 2名 市尼崎,県伊丹
経営学部 1名 県伊丹
文学部 9名 尼崎北,市伊丹,県伊丹,仁川
京都産業大学 経営学部 3名 県伊丹
経済学部 3名 市伊丹
武庫川女子大学 経営学部 3名 尼崎北,市伊丹
文学部 4名 県尼崎,市尼崎,稲園
生活環境学部 2名 尼崎北
教育学部 2名 県西宮

2020年

国公立大学
大学名 学部名 合格人数 出身校
大阪大学 人間科学部 1名 稲園
外国語学部 2名 市西宮,稲園
神戸大学 医学部(保健) 1名 三田学園
大阪市立大学 工学部 1名 稲園
神戸市外国語大学 外国語学部 1名 稲園
兵庫県立大学 環境人間学部 1名 市尼崎
国際商経学部 1名 稲園
私立大学
大学名 学部名 合格人数 出身校
同志社大学 社会学部 1名 稲園
経済学部 3名 尼崎北,市西宮,稲園
グローバル・コミュニケーション学部 1名 市西宮
関西学院大学 社会学部 4名 稲園,三田学園
商学部 3名 尼崎北,稲園
経済学部 1名 稲園
文学部 2名 県伊丹
人間福祉学部 1名 県伊丹
総合政策学部 3名 尼崎北,県伊丹
立命館大学 政策科学部 1名 稲園
経営学部 3名 稲園
経済学部 1名 稲園
産業社会学部 6名 稲園
理工学部 3名 稲園
食マネジメント学部 4名 稲園
関西大学 社会学部 2名 三田学園
経済学部 3名 尼崎北,稲園
文学部 2名 稲園
政策創造学部 2名 尼崎北,内部進学
総合情報学部 1名 稲園
社会安全学部 2名 尼崎北,市伊丹
人間健康学部 1名 尼崎北
環境都市工学部 4名 稲園
大阪薬科大学 薬学部 1名
大阪医科大学 看護学部 2名 三田学園
京都女子大学 文学部 1名 稲園
現代社会学部 3名 稲園,雲雀丘
家政学部 1名 雲雀丘
同志社女子大学 現代社会学部 4名 尼崎北,稲園
表象文化学部 1名 稲園
近畿大学 経営学部 4名 尼崎北,県伊丹
経済学部 2名 県伊丹
法学部 2名 尼北,武庫総
農学部 2名 稲園
生物理工学部 3名 稲園
建築学部 1名 稲園
甲南大学 経済学部 1名 尼崎北
文学部 4名 稲園
理工学部 2名 稲園
知能情報学部 1名 稲園
龍谷大学 国際学部 1名 稲園
経済学部 1名 尼崎北
経営学部 1名 尼崎北
政策学部 1名 尼崎北
文学部 2名 稲園
武庫川女子大学 文学部 2名 稲園
経営学部 3名 尼崎北,稲園
薬学部 4名 市伊丹
兵庫医療大学 薬学部 2名 市伊丹

2019年

国公立大学
大学名 学部名 合格人数 出身校
大阪大学 法学部 1名 稲園
神戸大学 文学部 1名 市伊丹
大阪市立大学 文学部 1名 稲園
岡山大学 工学部 1名 稲園
兵庫県立大学 環境人間学部 1名 市伊丹
京都教育大学 教育学部 1名 市尼崎
奈良教育大学 教員養成 1名 市尼崎
私立大学
大学名 学部名 合格人数 出身校
同志社大学 法学部 3名 稲園
経済学部 2名 雲雀丘
関西学院大学 理工学部 1名 国際高
文学部 11名 市伊丹,市西宮,稲園,県伊丹
国際学部 1名 帝塚山学院
社会学部 3名 稲園,県伊丹,帝塚山学院
人間福祉学部 2名 尼崎北,県伊丹
立命館大学 法学部 2名 稲園,雲雀丘
政策学部 2名 市伊丹,雲雀丘
経済学部 2名 三田学園
関西大学 システム理工学部 2名 稲園高
法学部 1名 尼崎北
文学部 1名 市西宮
商学部 1名 雲雀丘
経済学部 1名 雲雀丘
総合情報学部 2名 尼崎北,三田学園
社会安全学部 2名 市尼崎,三田学園
人間健康学部 1名 市伊丹
大阪医科大学 看護学部 1名 尼崎北
京都女子大学 文学部 3名 伊丹北,尼崎北
同志社女子大学 現代社会学部 7名 市伊丹,稲園,市尼崎,尼崎北
表象文化学部 5名 市尼崎,尼崎北
学芸学部 3名 市尼崎,尼崎北
近畿大学 経営学部 4名 市伊丹,三田学園
理工学部 3名 稲園
甲南大学 法学部 2名 尼崎北
龍谷大学 経済学部 1名 市尼崎
社会学部 3名 市尼崎
京都産業大学 外国語学部 2名 市伊丹
武庫川女子大学 教育学部 3名 伊丹北,市伊丹
生活環境学部 2名 市伊丹,尼崎北
文学部 4名 県伊丹,市尼崎
園田学園女子大学 看護学部 2名 武庫荘総合
佛教大学 教育学部 1名 県伊丹
神戸学院大学 栄養学部 2名 武庫荘総合
公立高校
高校名 合格人数 出身校
稲園高校 1名 一般
国際高校 1名 推薦
尼崎北高校 2名 一般
市立伊丹高校 2名 一般
伊丹西高校 2名 一般
武庫荘総合高校 2名 一般/推薦
川西明峰高校 2名 一般
私立高校
高校名 合格人数 出身校
啓明学院高等学校 1名 関学継続
洛南高等学校 1名 スポーツ
仁川学院高等学校 1名 アカデミア
報徳学園高等学校 1名 特進

2018年

私立大学
大学名 学部名 合格人数 出身校
同志社大学 法学部 1名 甲南高
関西学院大学 法学部 1名 市伊丹高
商学部 1名 市伊丹高
社学部 1名 市伊丹高
総合政策学部 1名 国際高
人間福祉学部社会起業学科 1名 甲南高
神学部 1名 仁川学院高
関西大学 システム理工学部 1名 稲園高
環境都市工学部 2名 市伊丹高
商学部 4名 尼崎北高
経済学部 1名 稲園高
総合情報学部 3名 雲雀丘高・市尼崎高
人間健康学部(特待生) 1名 市伊丹高
慶応義塾大学 法学部 1名 甲南高
商学部 1名 甲南高
国際基督教大学 教養学部 1名 関西学院高
早稲田大学 文化構想学部 1名 早稲田摂陵高
同志社女子大学 学芸学部 1名 市尼崎高
近畿大学 農学部 1名 市伊丹
経営学部 1名 尼崎北高
総合社会学部 1名 伊丹西
文芸学部 2名 市伊丹高
経済学部 1名 市伊丹高
甲南大学 文学部 2名 市伊丹高
龍谷大学 文学部 1名 大商高
農学部 3名 稲園高
公立高校
高校名 合格人数 出身校
兵庫県立伊丹西高等学校 3名 一般/特色
県立伊丹高校 4名 一般/特色
尼崎北高校 1名 一般
伊丹北高校 1名 一般
市立伊丹高校 1名 推薦
5名 一般
武庫荘総合高校 2名 一般/推薦
県立尼崎高校 3名 一般
川西明峰高校 3名 一般
私立高校
高校名 合格人数 出身校
仁川学院高等学校 4名 特進S/特進/進学
報徳学園高等学校 1名 特進
武庫川女子大学付属高等学校 1名 SE

2017年

国公立大学
大学名 学部名 合格人数 出身校
大阪大学 文学部 1名 伊丹北高
徳島大学 歯学部 1名 大阪教育大附属天王寺高
鳥取大学 医学部 1名 伊丹北高
防衛医科大学 看護学部 1名 伊丹北高
防衛大学 理工学部【1次】 1名 報徳学園高
私立大学
大学名 学部名 合格人数 出身校
同志社大学 文学部 1名 伊丹北高
政策学部 1名 稲園高
文化情報学部 1名 伊丹北高
関西学院大学 経済学部 〔グローバル入試〕 1名 甲南高
人間福祉学部社会起業 〔グローバル入試〕 1名 神戸龍谷高
法学部 1名 伊丹北高
文学部 1名 伊丹北高
教育学部 3名 尼崎北高
人間福祉学部社会起業 4名 稲園高・尼崎北高・国際高
立命館大学 文学部 1名 阪南大高
関西大学 政策創造学部 1名 尼崎北高
社会安全学部 3名 市伊丹高
早稲田大学 社会学部 1名 早稲田摂陵高
京都女子大学 発達科学部 1名 市伊丹高
文学部 1名 稲園高
同志社女子大学 表象文化学部英文学科 4名 神戸龍谷高・国際高
現代社会学部 5名 伊丹北高・県伊丹高・稲園高
看護学部 1名 伊丹北高
近畿大学 農学部 1名 市伊丹
法学部 2名 市伊丹
総合社会学部 1名 市伊丹
経営学部 2名 尼崎北
経済学部 2名 市伊丹
文芸学部 2名 市伊丹
龍谷大学 農学部 1名 市伊丹
経済学部 1名 市伊丹
経営学部 1名 市伊丹
政策学部 1名 市伊丹
武庫川女子大学 文学部 4名 市伊丹高・尼崎北高

HIGH SCHOOL / 高校生


JUNIOR HIGH SCHOOL / 中学生


CONTACT / お問い合わせ


VOICE / 合格者の声

 • 【2024年 合格大学】
 • 神戸大学 1名
 • 大阪公立大学 1名
 • 徳島大学 1名
 • 島根大学 1名
 • 奈良教育大学 1名
 • 京都工芸繊維大学 1名
 • 高知大学 1名
 • 同志社大学 4名
 • 関西学院大学 26名
 • 立命館大学 10名
 • 関西大学 7名
 • 法政大学 1名
 • 明治大学 1名
 • 同志社女子大学 6名
 • 近畿大学 8名
 • 甲南大学 2名
 • 龍谷大学 3名
 • 武庫川女子大学 2名
 • 稲園高校 1名
 • 市立西宮高校 1名
 • 西宮東高校 1名
 • 尼崎北高校 1名
 • 伊丹北高校 1名
 • 伊丹西高校 1名
instagram
instagram

体験授業/新規面談はこちら▶